О замене водительского удостоверения на польское.

Польские права с код 95.
Польские права с код 95.
После получения Карты Побыту в Польше не гражданам ЕС и союзных стран пользоваться своим водительским удостоверением можно не более 6-ти месяцев. После этого срока оно подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене на польское!

Источник:

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 94.1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, KonfederacjęSzwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

2) państwo:a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa wlit. a – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.Write a comment

Comments: 0